" องค์กรการเงินที่มั่นคง บริการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เอื้ออาทรต่อสมาชิกและสังคม "

ตารางการชำระเงิน

คำนวณเงิน


อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ต่อปี


ประเภท อัตราเดิม อัตราใหม่
เงินกู้สามัญ 6.50 % 6.50 %
เงินกู้เพื่อการศึกษา 6.50 % 6.50 %
เงินกู้พิเศษ 6.50 % 6.50 %
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 6.50 % 6.50 %

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564